Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła » Cele i Statut Stowarzyszenia

Cele i Statut Stowarzyszenia

Statut ……………

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Ochrona i promowanie praw dzieci.
 2. Udzielanie pomocy rodzinom i dzieciom w trudniej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci.
 3. Inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych niesieniem pomocy innym.
 4. Współdziałanie z instytucjami i placówkami państwowymi.
 5. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 1. Wspieranie rozwoju szkolnictwa poprzez wyposażenie placówek szkolnych
  w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 2. Pomoc uczniom najbiedniejszym.
 3. Pomoc osobom w sytuacji zagrożenia.
 4. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zapobieganie uzależnieniom i patologii wśród dzieci.
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Organizowanie różnych form rekreacji dzieciom i młodzieży.
 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 8. Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.